คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ฐิระศักดิ์ พรดอนงามเมืองปัก
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ฤทัย บุญประคม
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : สุรัสวดี สุริชัย
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นิพาพร ศรีพรม
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นงลักษณ์ ภิรา
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นิภาพร ศรีพรม
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : สุรัสวดี สุริชัย
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เบญญาภา ชาวนา
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ปริศนา ประมัย
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : สุดารัตน์ สมานพันธ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : พิมพ์ภา นาคขวัญ
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : วรรณิสา อ่อนทอง
ตำแหน่ง : ฝ่ายวัฒนธรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : จันทิรา กันเชื้อ
ตำแหน่ง : ฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : สุวรรณา ปิ่นทา
ตำแหน่ง : ฝ่ายประสานงานทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.อนุพงศ์ พุ่มแตง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการชั้น ป .2
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.รัตนาภรณ์ แว่นฟ้า
ตำแหน่ง : คณะกรรมการชั้น ป .2
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.นนทชัย ดำกิจ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการชั้น ป .3
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.จินตนา ขอบใจ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการชั้น ป .3
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.หิรัญยอัต เอี่ยมสะอาด
ตำแหน่ง : คณะกรรมการชั้น ป .4
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.อรทัย ต่างกัน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการชั้น ป .4
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.มัณทนา พลคล้าย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการชั้น ป .5
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.สิทธิกร ทัศนา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการชั้น ป .5
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.มาริสา เลาะหลง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการชั้น ป .6
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ภาคภูมิ เมฆชะอุ้ม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการชั้น ป .6
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ทวีศักดิ์ อยู่กรัด
ตำแหน่ง : คณะกรรมการชั้น ม .1
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.กิตติศักด์ ทักขิณะ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการชั้น ม .2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.วิดาภา ทัศนา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการชั้น ม. 2
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : ฤทัย บุญประคม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการชั้น ม.3
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ฐิระศักดิ์ พรดอนงามเมืองปัก
ตำแหน่ง : คณะกรรมการชั้น ม.3
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3