คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ ศรีเนตร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายทำนอง ชาวนา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล ปลอดโปร่ง
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 0898590056
ชื่อ-นามสกุล : นางภาวรินทร์ โตจริง
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0821630439
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ ซับซ้อน
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0871958085
ชื่อ-นามสกุล : นางพิทยา พุ่มอิม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : แผนผังกรรมการสถานศึกษา
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.ถวิล เกี่ยวพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์ชุมชน
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชุน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ อนุเคราะห์
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอาคม โตจริง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :