กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมนัสนันท์ เบาบาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสมบูรณ์ ซับซ้อน
ครู คศ.2

นางโสภา กังวาล
ครู คศ.3

นางสุธีรา กรณ์ทอง
ครู คศ.3