กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววารี องอาจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายประหยัด พร้อมวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายสมบูรณ์ ซับซ้อน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวปาริชาติ ยี่โถ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นายฉลอง จินวงศ์
ครู คศ.3