ศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ

นายวิเศษ สุขทอง
ครู คศ.3

นางสายชล จั่นเพชร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0