กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายรัง อนุเคราะห์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววารี องอาจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0