กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเโสภณ ปุณณประดับกิจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจำรัส นุ่มนิ่ม
ครู คศ.2

นายสมบูรณ์ ซับซ้อน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นายวิเศษ สุขทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0