กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางฉลวย สายทองคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประหยัด พร้อมวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายสมบูรณ์ ซับซ้อน
ครู คศ.2