กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายโสภณ ปุณณประดับกิจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวิเศษ สุขทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นายจำรัส นุ่มนิ่ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นายสมบูรณ์ ซับซ้อน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0