กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวันทิตา รจนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางโสภา กังวาล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นายมณเฑียร จันทร์น้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางรจนา ยานะกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย