ปฐมวัย

นางสาว สมใจ เรือนเพ็ชร
ครูผู้ช่วย

นายฉลอง จินวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวจารุวรรณ เอี่ยมต่อ