ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสถิตย์ธรรมรส
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 มิ.ย. 2546 - 8 ก.ค. 2500
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลียว อุสาหกิจ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ก.ค. 2500 - 30 เม.ย. 2506
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุษา กลิ่นมาลี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค. 2506 -15 พ.ค. 2523
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลียว กมลรัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พ.ค. 2523 - 14 พ.ค. 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรศักดิ์ เจนธุรกิจ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พ.ค. 2529 - 1 ม.ค. 2533
ชื่อ-นามสกุล : นายเมธา สีทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิ.ย. 2533 - 25 พ.ย. 2540
ชื่อ-นามสกุล : นางสมทรง เกตุสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 พ.ย. 2540 - 24 ธ.ค. 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายเมธา สีทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ธ.ค. 2541- 30 ต.ค. 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายพินิจ โพธิ์นิยม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย. 2543 - 30 ก.ย. 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายมาโนช ร้อยกรอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ธ.ค. 2552 -30 ก.ย.2559
ชื่อ-นามสกุล : นางพิทยา พุ่มอิม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 พ.ย. 2559-