โรงเรียนแกนนำเรียนร่วม/รวม
โรงเรียนแกนนำคู่ขนานเด็กออทิสติก
     จัดการศึกษาให้เด็กออทิสติก โดยครูจากเจ้าหน้าท่ี่ศูนย์การศึกษาพิเศษ สุโขทัย
ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 19 คนเป็นชาย  13 คนและหญิง 6 คน
โรงเรียนแกนนำเรียนรวม
โรงเรียนจัดการศึกษาเพิ่มเติมให้เด็กท่ี่บกพร่องทางการเรียนรู้ในห้องเรียนเรียนร่วม
นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน 12 คน ชาย 9 คนและหญิง 3 คน