แกนนำศิษย์เก่า
พลตรีสวัสดิ์ ทัศนา
พลตรีสวัสดิ์  ทัศนา
นายสุชาติ กลิ่นหอม
นายสุชาติ  กลิ่นหอม
นายทวัตร์ ทัศนา
นายทวัตร์  ทัศนา
นายปฏิภาณ สำเนียง
นายปฏิภาณ  สำเนียง
นางพิชยดา อนุเคราะห์
นางพิชยดา  อนุเคราะห์
นายสมภพ จัดการ
นายสมภพ  จัดการ
นายสมชาย กมล
นายสมชาย  กมล
นายอนันต์ ประทุม
นายอนันต์  ประทุม
รุ่งนภา แสงใต้
รุ่งนภา  แสงใต้
รัตนาภรณ์ ปานบุตร
รัตนาภรณ์  ปานบุตร
นายเชาวลิต เลื่อนลอย
นายเชาวลิต   เลื่อนลอย
นายไกรลาศ ศรีผ่องใส
นายไกรลาศ ศรีผ่องใส
จันทิมา เจริญสุข
จันทิมา  เจริญสุข
พิชยา รัตนนวล
พิชยา  รัตนนวล
นายพิทักษ์ ภูทวี
นายพิทักษ์  ภูทวี
วิภาดา สุขชื่น
วิภาดา  สุขชื่น
นายฤทธิเดช ศรีเนตร
นายฤทธิเดช  ศรีเนตร
นายนพดล อนุเคราะห์

 นายนพดล  อนุเคราะห์

นายระนอง สอนมา
นายระนอง  สอนมา
นายสาโรจน์ พูลเพิ่ม
นายสาโรจน์  พูลเพิ่ม
นายสุนทร สวนปาน
นายสุนทร  สวนปาน
ส.ต.อ.กิตติศักดิ์ โต๊ะเครื่อง
ส.ต.อ.กิตติศักดิ์  โต๊ะเครื่อง
นิตยา สันติธรรม
นิตยา  สันติธรรม
จิตสุภา ทองแดง
จิตสุภา  ทองแดง
จิรพัฒน์ เฉลยสาร
จิรพัฒน์  เฉลยสาร
ทา มากเกย
ทา  มากเกย
ลัดดาวัลย์ ภูทวี
ลัดดาวัลย์  ภูทวี
วรรณภา ปะวันเต
วรรณภา  ปะวันเต
ศศิพิมพ์ ขวัญพงศ์ดี
ศศิพิมพ์  ขวัญพงศ์ดี
สมจิตร พลรบ
สมจิตร  พลรบ
สุนีย์ ระย้า
สุนีย์  ระย้า
อังสุมาลิน ช่วยเจริญ
อังสุมาลิน  ช่วยเจริญ