ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดปากน้ำ ณ.10/06/2559

จำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดปากน้ำ ปีการศึกษา 2559

 

           ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

8

 11

19

อนุบาล 2

16

6

22

ประถมศึกษาปีที่ 1

12

11

23

ประถมศึกษาปีที่ 2

12

14

26

ประถมศึกษาปีที่ 3

12

14

26

ประถมศึกษาปีที่ 4

13

13

26

ประถมศึกษาปีที่ 5

15

 14

29

ประถมศึกษาปีที่ 6

12

 10

22

มัธยมศึกษาปีที่ 1

13

8

21

มัธยมศึกษาปีที่ 2

15

 12

27

มัธยมศึกษาปีที่ 3

11

  12

23

ห้องคู่ขนาน

 

 

 

     รวม

139

125

264

 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดท่าทอง 10 0/6/59
จำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดท่าทองที่มาเรียนรวมที่โรงเรียนวัดปากน้ำ ปีการศึกษา 2559
 

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ประถมศึกษาปีที่ 3

-

0

0

ประถมศึกษาปีที่ 4

-

0

0

ประถมศึกษาปีที่ 5

-

1

1

ประถมศึกษาปีที่ 6

0

1

1

รวม

0

2

2

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดท่าเกษม 10/06/59
จำนวนนักเรียนของโรงเรียนวัดท่าเกษมที่มาเรียนรวมที่โรงเรียนวัดปากน้ำ ปีการศึกษา 2559
 

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ประถมศึกษาปีที่ 2

2

-

2

ประถมศึกษาปีที่ 3

-

-

-

ประถมศึกษาปีที่ 4

1

1

2

ประถมศึกษาปีที่ 5

-

-

-

ประถมศึกษาปีที่ 6

1

-

1

รวม

4

1

5