หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
1.หลักสูตรปฐมวัย
2.หลักสูตรประถมศึกษา
3.หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
4.หลักสูตรเฉพาะเด็กพิเศษที่มไม่สามารถเรียนในห้องเรียนปกติได้