เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
 
                                                 มาร์ชปากน้ำ
         
           ทำนอง  มาร์ช                                  
        คำร้อง  ระพีพรรณ  ฤทธิ์น้ำ
 
         ปากน้ำ สถาบัน การศึกษา            แหล่งวิชา  ยืนยง ธำรงมั่น
   ชาวปากน้ำ ภูมิใจ ยิ่งชีวัน                  เกียรติลือลั่น เขตคาม นามประเทือง
   ร่มพิกุล ชื่นจิต ยามชิดใกล้                 สวนยางใหญ่ แสนงามเลิศ เชิดชูถิ่น
   หลวงพ่อเอม บูชา เหนือชีวิน              เลือดเขียวขาว หลั่งริน เป็นหนึ่งเดียว
   เปี่ยมน้ำใจ ไมตรี มีมารยาท                วิชาการ เปรื่องปราด ฉลาดเฉลียว
   วินัยเด่น กีฬาดี สามัคคีกลมเกลียว        คุณธรรม ยึดเหนี่ยว นำชีวี
   ปากน้ำ เมืองแมน แดนสวรรค์              เราผูกพัน  รักกัน ฉันน้องพี่
   รวมพลัง ตั้งมั่น สร้างสรรค์ความดี         เพื่อศักดิ์ศรี ลูกปากน้ำ นิรันดร์กาล