ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 มี.ค. 62 ถึง 06 มี.ค. 62 ประเมินนักเรียนปลายปีการศึกษา 2561
ประเมินนักเรียนปลายปีนักเรียนชั้นอนุบาล-ป .6 การศึกษา 2561
ประเมินนักเรียนปลายภาคเรียนที่ 2/ 61 นักเรียนชั้น ม.1-3 การศึกษา 2561
โรงเรียนวัดปากน้ำ/แต่งกายชุดตามวัน งานวิชาการ
16 ม.ค. 62 กิจกรรมวันครู 62
คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครู 62
ยังไม่ระบุ/สุภาพ สพป.สท.2
11 ม.ค. 62 จัดกิจกรรมวันเด็กปี 2562
อปต.ปากน้ำ จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ.โรงเรียนวัดปากน้ำแจกทุน ของขวัญ เล่นเกมส์ แจกอาหารภาคบ่าย
ชุดพละ กิจการนักเรียน
02 ม.ค. 62 กิจกรรมปีใหม่ 2562
โรงเรียนจัดกิจกรรมปีใหม่
โรงเรียนวัดปากน้ำ/ยังไม่ระบุ บริหารทั่วไป
29 ธ.ค. 61 ถึง 01 ม.ค. 62 ปิดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ปิดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2562
- -
10 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ
กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ ประดับธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์
โรงเรียนวัดปากน้ำ อาคารสถานที่
30 พ.ย. 61 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและอบรมวันเอดส์โลก
จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร
โรงเรียนวัดปากน้ำ/ยังไม่ระบุ โครงการวันสำคัญ
23 พ.ย. 61 กิจกรรมราชสดุดีลูกเสือ
  ลูกเสือและเนตรนารีทำพิธิราชสดุดีวันมหาธีราชเจ้า
วัดปากน้ำ/ตามความเหมาะสม โครงการวันสำคัญ
11 ต.ค. 61 ถึง 31 ต.ค. 61 ปิดภาคเรียนที่ 1/2561
   ปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ 11 -31 ตุลาคม 2561
- งานวิชาการ
03 ต.ค. 61 ถึง 05 ต.ค. 61 ประเมินกลางปีและปลายภาคเรียนนักเรียน 1/2561
ประเมินกลางปีสำหรับนักเรียน ป.1- 6 และประเมินผลปลายภาคเรียนสำหรับนักเรียนชั้นม.1- 3
โรเงรียน/ชุดตามวัน งานวิชาการ
06 ก.ย. 61 ถึง 07 ก.ย. 61 กีฬาสีภายใน 61
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนวัดปากน้ำ 2561
สนามกีฬาโรงเรียน/ชุดตามสี บริหารทั่วไป/กิจการนักเรียน
10 ส.ค. 61 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี60 ณ.หอประชุมโรงเรียนวัดปากน้ำ
หอประชุมโรงเรียน/นักเรียน บริหารทั่วไป/โครงการวันสำคัญ
27 ก.ค. 61 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
โรงเรียนจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาของคณะครูและนักเรียนถวายวัดปากน้ำ เวาลา 13.00น.
ตั้งขบวนโรงเรียนวัดปากน้ำ/นักเรียนชุดชุมนุม/ครูเสื้อชุดทีม บริหารทั่วไป/โครงการวันสำคัญ
27 ก.ค. 61 กิจกรรมวันภาษาไทย
จัดกิจกรรมทางวิชาการวันภาษาไทย
หอประชุมโรงเรียน หมวดภาษาไทย/วิชาการ
02 ก.ค. 61 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

จัดกิจกรรมลูกเสือและบำเพ็ญประโยชน์

โรงเรียน/วัดปากน้ำ /ชุดลูกเสือ-เนตรนารี บริหารทั่วไป
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติด
คณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติด
หอประชุมโรงเรียน/ชุดนักเรียน งานวิชาการ/โครงการTo Be number One
08 มิ.ย. 61 นักเรียนทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่
คณะครูชั้นป.1-3 นำนักเรียนทัศนศึกษาที่จ.พิจิตร ป.4-ม.3ไปทัศนศึกษา จ.เชียงใหม่
ครูชุดทีม นักเรียนชุดชุมนุม วิชาการ
07 มิ.ย. 61 จัดกิจกรรมไหว้ครู/เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
  นักเรียนไหว้ครูภาคเช้า/เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน/ภาคบ่ายออกเยี่ยมบ้าน
หอประชุม/นักเรียนแต่งชุดนักเรียน/ครูแต่งชุดข้าราชการ บริหารทั่วไป
31 พ.ค. 61 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
เดินรณรงค์งดสูบบุหรี่ในชุมชน
ชุมชนปากน้ำ/นักเรียน ทูบีนัมเบอร์วัน
28 พ.ค. 61 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันวิสาขบูชา
   
ชุดนักเรียน กิจการนักเรียน
23 พ.ค. 61 ถึง 24 พ.ค. 61 ค่ายคุณธรรมจริยธรรมปีการศึกษา2561
ชุดนักเรียน วิชาการ
15 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/61
ประชุมผู้ปกครองครั้งที่1/ 2561
สุภาพ บริหารทั่วไป
14 พ.ค. 61 ถึง 15 พ.ค. 61 เปิดเรียนภาคเรียที่ 1/2561
นักเรียนและครูเตรียมสถานที่ ห้องเรียน เตรียมพร้อมเปิดเรียนภาคเรียที่ 1/2561
โรงเรียนวัดปากน้ำ/ชุดตามวัน งานวิชาการ/โรงเรียนวัดปากน้ำ
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบโอเน็ตปีการศึกษา 2560
สอบโอเน็ตประจำปีการศึกษา ชั้น ป.6 และ ม.3
นักเรียน วิชาการ
26 เม.ย. 60 ถึง 27 เม.ย. 60 รับโล่ โรงเรียนสีขาว
คณะครูเดินทางไปรับโล โรงเรียนสีขาว ณ.พุทธมณฑล นครปฐม
ใส่สูทผูกไทด์ บุคลากร
30 มี.ค. 60 พิธีแจกประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และอนุบาล
จัดกิจกรรมแจกประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
นักเรียน วิชาการ
10 ก.พ. 60 ทัศนศึกษาปีการศึกษา 2559
ทัศนศึกษานักเรียนแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ชั้น ป.1-ม.1
ชุดชุมนุม บริหารทั่วไป(กิจการนักเรียน)
06 ก.พ. 60 ถึง 07 ก.พ. 60 เข้าค่ายลูกเสือปีการศึกษา 2559
เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาดปี 2558
โรงเรียนวัดปากน้ำ/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด บริหารทั่วไป(กิจการนักเรียน)
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 สอบ O-net
สอบ O-net ระดับชั้น ป.3 และ ม. 3
ยังไม่ระบุสนามสอบ สทศ.และสพป.สท.2
21 ธ.ค. 59 ทดสอบ pre O-net
โรงเรียนทดสอบ Pre O-net ให้กับนักเรียน ป.6 และ ม.3
ยังไม่ระบุ/- สพป.สท.2
14 ธ.ค. 59 ถึง 15 ธ.ค. 59 แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ 59
ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำปาง/ตามบริบทของกิจกรรม สพป.สท.2